Eigen regie

Jouw Omgeving

Wil draagt bij aan de versterking van personen, gezinnen en wijken. We zien voor iedereen mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving.

De plannen die samen met de cliënten worden gemaakt, zijn vastgelegd in het cliëntdossier in 'Jouw Omgeving'. Dit online platform biedt de cliënten, maar ook de ouders/verwanten en de medewerkers de mogelijkheid te werken aan het plan waar en wanneer ze willen. Hiermee streeft Wil naar zoveel mogelijk eigen regie van de cliënt.

Jouw Omgeving is zo ingericht dat cliënten zelf kunnen bepalen wie er meekijkt in hun plan en de ontwikkelingen die ze maken. Het actief laten meekijken en meewerken in Jouw Omgeving door cliënten was een belangrijk doel voor 2020. Tijdens de externe audit van 2019 was namelijk een tekortkoming geconstateerd op het onvoldoende systematisch werken en vastleggen van de risico-inschatting op cliëntniveau.

Mede daarom zijn medewerkers geschoold in het smart-formuleren van doelen, het rapporteren op doelen en het werken in Jouw Omgeving. Dit is goed gelukt. Inmiddels kunnen cliënten meekijken in hun dossier en ook hun reactie geven op de rapportage die is geschreven. Dit werd positief beoordeeld tijdens de externe audit in 2020.

Medezeggenschap

Versterken van de medezeggenschap van cliƫnten

Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp in de strategie van Alliade. Medezeggenschap draagt bij aan een goed en zinvol leven. Het gaat over het leven van cliënten. Daarom is het belangrijk dat cliënten hier aan mee (kunnen) doen. Alliade wil de medezeggenschap van cliënten versterken. En kritische tegenspraak verder ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat cliënten vroeg in het beleidsproces worden meegenomen en dat hun belangen zijn vertegenwoordigd in belangrijke beslissingen. Medezeggenschap moet zo dicht mogelijk plaatsvinden bij de cliënten waar het om gaat. Met medezeggenschapsraden van én voor cliënten.  
 
In 2020 is gekeken hoe de medezeggenschap er uit moet komen te zien. Er zijn inspraakavonden geweest waar cliënten en cliëntvertegenwoordigers hun ideeën konden delen. Ook zijn er interviews gehouden met verschillende betrokkenen. De uitkomsten zijn gedeeld met het Kernteam Alliade en de Raad van Bestuur. Samen hebben zij een voorstel voor een nieuwe structuur op centraal niveau uitgewerkt.
 
In het voorstel organiseren we zeggenschap op individueel niveau en medezeggenschap op locatie niveau en op centraal niveau:

  1. Zeggenschap op individueel niveau
  2. Medezeggenschap op locatie niveau
  3. Medezeggenschap op Alliade niveau. Zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers van Talant, Reik, Meriant en Wil zijn hierin vertegenwoordigd.

De afgelopen jaren zijn er al veel locatieraden gestart! In de raden worden al veel onderwerpen besproken en zijn cliënten blij dat ze mee kunnen praten. Een plan om de medezeggenschap op locatie niveau, ook binnen Wil, verder te versterken wordt in 2021 gemaakt.  

We starten met een Medezeggenschapsgroep op centraal niveau. De centrale raden van Talant, Meriant, Reik en Wil worden een onderdeel van deze Medezeggenschapsgroep. In de Medezeggenschapsgroep zijn dan zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers vertegenwoordigd van alle zorgonderdelen van Alliade.

1. Het kernteam adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die meerdere dochterorganisaties of de hele zorggroep aangaan. Het kernteam bestaat uit afgevaardigden van de stichtingsraden Meriant, Reik en Talant, dat stichtingsoverstijgende adviesvragen behandelt