Gezondheid van medewerkers

Verzuim

We sturen op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

  • In 2020 is het verzuim ten opzichte van het jaar daarvoor gedaald van 8.5% naar 6.8%. Hiermee is het verzuim van Wil in 2020 ook lager dan dat van de branche (7.08%).
  • Daar waar het verzuimpercentage in de eerste helft behoorlijk daalde, heeft deze daling in het tweede deel van het jaar niet doorgezet.

De meldingsfrequentie is opvallend laag binnen Wil. Het verzuim wordt vooral veroorzaakt door een relatief klein aantal langdurig verzuimers. Daarom concentreren de verbeteracties zich op een relatief kleine groep medewerkers.

Wil heeft in 2020 naast de gebruikelijke acties m.b.t. verzuim ook de nieuwe visie op verzuim en “huis op orde” (d.w.z. de dossiers op orde) voor de overdracht naar de nieuwe arbodienst geïmplementeerd.

Melding Incidenten Medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor eigen veiligheid, gezondheid of welzijn. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden tijdens het werkoverleg besproken. Het doel hiervan is om samen met de medewerkers de werkomstandigheden te verbeteren.

Daarnaast worden de meldingen op Wil-niveau iedere vier maanden geanalyseerd. Wanneer het nodig is worden verbetermaatregelen ingezet.

 

Meldingen in 2020

Er zijn 34 meldingen gedaan van incidenten waarbij medewerkers betrokken waren. 20 van deze meldingen hebben betrekking op fysieke en verbale agressie vanuit de cliënten. In 2019 waren dit er vijf. De stijging heeft te maken met het anders vastleggen van de gegevens.

Medewerkers moesten eerst incidenten die betrekking hebben op zowel cliënten als medewerkers twee keer registreren. Dat was niet bevorderlijk voor de meldbereidheid. Mede om die reden is er een nieuw formulier ontwikkeld en in 2020 ingezet bij Wil. Het verwachtte betere beeld van de incidenten die zich voordoen en het vergrootte gebruikersgemak voor de medewerker lijkt daarmee uit te komen.